logo

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Konsolide metin

(4) Aleyhine tanıklıkta bulunulan kişi ile ilgili olarak gözaltına alma ve tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa, yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olması koşuluyla, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. (1) Hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruşturma kapsamında tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kimseye, dört aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. (4) Suçun, silahla ya da var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. (1) Bir rütbe veya kamu görevinin veya mesleğin, resmi elbisesini yetkisi olmaksızın alenen ve başkalarını yanıltacak şekilde giyen veya hakkı olmayan nişan veya madalyaları takan kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. (4) Kamu görevlisinin rüşvet talebinde bulunması ve fakat bunun kişi tarafından kabul edilmemesi ya da kişinin kamu görevlisine menfaat temini konusunda teklif veya vaatte bulunması ve fakat bunun kamu görevlisi tarafından kabul edilmemesi hâllerinde fail hakkında, birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında indirilir. (2) Denetim görevini ihmal ederek, zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine imkan sağlayan kamu görevlisi, üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

SözleşmelerMüşterilerimizin bilgi güvenliği beklentileri yerine getirilir. Tedarikçilerimizin bilgi güvenliği kurallarımıza uymaları beklenir. 6698 KVKK gereği tüm sözleşmelerde Kişisel veri güvenliği ve gizlilik koşullarını sağlaması beklenir. İhlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal için kanunda öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru yapılmadan önce tüketilmiş olması gerekir. (1) Başkanlığın kuruluştaki hizmet binasının yapımı, ceza ve ihalelerden yasaklama işleri hariç, Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tâbi olmaksızın Kurum bütçesinden karşılanır. (13) Sosyal ağ sağlayıcı, kullanıcılarının haklarının korunmasına yönelik olarak Kurum tarafından yapılacak kullanıcı haklarına ilişkin düzenlemelere uymakla yükümlüdür. F) Bilişim ve internet alanındaki uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. (3) Başkan, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhâl Birliğe bildirir, erişim sağlayıcılar bu tedbir talebini derhâl, en geç dört saat içinde yerine getirir. (1) Ticarî amaçla toplu kullanım sağlayıcılar, mahallî mülkî amirden izin belgesi almakla yükümlüdür.

Maddesinde ifadesini bulan “Kanunîhâkim” ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir. Zirâ, Ceza muhakemesindesoruşturma evresinde tedbir kararlarıyla görevli ve yetkili mercii, esasitibariyle, Sulh Ceza Hâkimi ya da (5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 3\. Her yatırımınıza ek bonuslar ve cashback fırsatlarından yararlanın. paribahis\. Yargı Paketi ile Türkhukukuna dâhil olan) “Özgürlük Hâkimi”dir. Şimdi, bukuraldan dönülmekte; 5651 sayılı Kanunun 8., 9. Zirâ, kişilik haklarının ya da özel hayatın gizliliğinin ihlâliiddiasına konu bir yayında bireyin hak ve özgürlüğü arasında dengeyi bozacakbir düzenleme, üstelik bu düzenlemenin alt yapısı dahî oluşturulmadangerçekleştirilmesi halinde, yargı organının (erkinin) etkinliği azalacaktır. (2) Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silahlı isyanı idare eden kişi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. İsyana katılan diğer kişilere altı yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. (4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (1) Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde, şikayet üzerine, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. (1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve çalışma hürriyetini ihlal eden kişiye, mağdurun şikayeti halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir. Kanun’un 9/A maddesi uyarınca internet ortamında yapılan yayıniçeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia edenkişilerin başvurusu üzerine Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafındanerişimin engellenmesi tedbiri uygulanabilir. Bunun yanında aynı maddesinin (5)numaralı fıkrasına göre (1) numaralı fıkra uyarınca erişimin engellenmesiniTelekomünikasyon İletişim Başkanlığından talep eden kişiler, internet ortamındayapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğindenbahisle erişimin engellenmesi talebini talepte bulunduğu saatten itibaren yirmidört saat içinde sulh ceza hâkiminin kararına sunarlar.

Oysa, hak arama özgürlüğünün temel unsurlarından biri olanmahkemeye erişim hakkının herkes için en geniş şekilde güvence altına alınmasıdemokratik hukuk devletinin vazgeçilmez koşullarından biridir. (3) Fiil, failin taksiri sonucu meydana gelmiş ise, birinci fıkrada yazılı olan halde faile altı aydan iki yıla, ikinci fıkrada yazılı halde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. (4) Bu maddede tanımlanan suçların işleneceğini haber alıp da bunları zamanında yetkililere ihbar etmeyenlere, suç teşebbüs derecesinde kalmış olsa bile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. (1) Yabancı bir devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, diğer bir yabancı devlet lehine siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin eden vatandaşa veya bunu Türkiye’de temin etmiş bulunan yabancıya bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. (1) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletten akademik derece veya şeref, unvan, nişan ve diğer fahri rütbe veya bunlara ait maaş veya başka yararlar kabul eden vatandaşa bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. (1) Savaş zamanında Devletin yetkili makam ve mercilerinin emir veya kararlarına bilerek aykırı harekette bulunan kimseye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir. (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla, silahlı örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu şekilde bedel değişmese de, edimdeğiştirilebildiğinden, bedelin de bundan dolaylı olarak etkilenmesikaçınılmazdır. Bu şekilde taraflar, ihale sürecinin tamamlanmasından sonra,sözleşmenin önemli unsurlarında değişiklik yaparak, daha önceki ihale sürecinianlamsız hale getirebileceklerdir. Kural bu haliyle, belirsiz olup idareye,keyfiliğe yol açabilecek geniş bir takdir yetkisi tanımaktadır. Maddesinde düzenlenen hukuk devleti ilkesine aykırılık teşkiledeceği açıktır. Dava konusu kurallarla öngörülen sözleşme veya sözleşme taslağındagerekli değişikliklerin yapılması ile sözleşmenin karşılıklı anlaşma ile sonaerdirilmesi durumu tekelleşmeye neden olmayacaktır. Zira sözleşmenin feshinedenleri 6428 sayılı Kanun’da aynen devam etmektedir. Dava kurallar ile mücbirsebep, olağanüstü hal ve sözleşme ve eklerinin uygulanmasını etkileyennedenlerin gerçekleşmesi durumunda sadece sözleşme ve ekleri ile sözleşmetaslağında tadilat yapılması söz konusudur. Sözleşmede değişikliğe neden olacakhususların neler olacağı konusunda idarenin de takdir hakkının olduğu, uygungörülmeyen hususların kabul edilmeyebileceği, bu durumda da yargı yolunabaşvurulması gerektiği açıktır. Ayrıca konuyla ilgili kişilerin sonradan ortayaçıkan ve tadilata neden olan eylemlerin kanundaki şartları taşımadığınıbelirterek yine yargı yoluna gidilmesi de olanaklıdır. Dava konusu kuralda geçen sulh ceza hâkimleri diğer tümhâkimler gibi HSYK tarafından atanmakta ve Anayasa’nın 139. Maddesindeöngörülen hâkimlik teminatına sahip bulunmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *